Тус дүрс бичлэгт хөдөлгүүр халаагчийн ажиллах зарчим болон үнийн мэдээлэл орсон байгаа. 

 

 

 

Тус дүрс бичлэгт хөдөлгүүр халаагч угсрах, угсарсны дараах байдал болон хэрхэн ажиллах талаар орсон байгаа.